Prawa przysługujące pacjentom

Strona główna Prawa pacjenta

Prawa pacjentów

Korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się o ich udzielenie, masz prawo do

1. Świadczeń zdrowotnych

 • które odopowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
 • które udzielane są według przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń
 • które są natychmiast udzielane ze względu na zagrożenia zdrowia lub życia
 • które udzielane sa z należytą starannością w warunkach spełniających wymagania fachowe i sanitarne
 • przy udzielaniu których osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej

2. Uzyskania informacji

 • o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania a;bo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu
 • która zostania przekazana także osobom przez Ciebie upoważnionym np. małżonkowi, członkowi rodziny, osobie bliskiej

3. Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych

 • którą wyrazisz po uzyskaniu wcześniej wszelkich niezbędnych informacji o Twoim stanie zdrowia i leczeniu
 • którą w przypadku zabiedu operacyjnego, zastosowania medoty leczenia lub diagnostyki stawrzających podwyższone ryzyko wyrazisz w formie pisemnej

4. Tajemnicy wszelkich informacji z Tobą związanych

5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

6. Poszanowania intymności i godności w szczególności w czasie udzielania Ci świadczeń zdrowotnych, w tym:

 • obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 • wyrażenia zgody na uczestnictwo innych osób przy udzielaniu Ci świadczęń zdrowotnych (badaniach, konsultacjach lekarskich, zabiegach, operacjach itp.)

7. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w tym:

 • kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami
 • dodatkowej opieki pielęgnacyjnej – czyli opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych

8. Dostępu do medycznej dokumentacji dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych, w tym udostępniania tej dokumentacji również osobie przez Ciebie upoważnionej, np. do wglądu lub w formie kopii albo odpisu

9. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

10. Opieki duszpasterskiej w czasie pobytu w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-lecznicznym, sanatorium uzdrowiskowym czy hospicjum

11. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym, hospicjum

Jeżeli Twoje prawa zostały naruszone, są niewłaściwie realizowane lub masz pytania, zadzwoń: 800 190 590

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta
czynna od Poniedziałku do Piątku w godzinach 08:00 – 20:00

Pozostaw swój
adres email
Skip to content