Zapytanie ofertowe – Tomograf komputerowy

Stetoskop leżący na dokumentach zapytania ofertowego centrum medycznego Ars Medica

I. INFORMACJE OGÓLNE

Firma Centrum Medyczne „Ars Medica” Sp. z o.o zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup:

Tomografu Komputerowego – 64 rzędowego (128 warstwowego)

Nazwa i adres Zamawiającego:
Centrum Medyczne „Ars Medica” Sp. z o.o.
ul. Kopernika 30, 10-513 Olsztyn

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
Tomograf komputerowy 64 rzędowy (128 warstwowy)

Powyższe urządzenie ma cechować się następującymi parametrami:

Wymagane oprogramowanie:
 • do redukcji dawki promieniowania z zachowaniem wysokiej jakości obrazów – z minimum 80% stopniem redukcji do analizy guzów płuc z możliwościąrozróżnienia charakteru zmiany,
 • do oceny płuc z funkcją obliczania zaawansowania rozedmy w poszczególnych płatach i z możliwością uwidocznienia grubości ścianki gałęzi drzewa oskrzelowego,
 • do monitorowania i raportowania dawki promieniowania przyjętej przez pacjenta,
 • zaawansowane narzędzie do redukowania artefaktów i szumów

Monitor na gantry (z możliwością zaprogramowania badania oraz wyświetlania instrukcji lub filmów dla pacjenta),

Tryb wyłączania systemu podczas dłuższych przerw w pracy,

Geometria gantry < 1m

Dwumonitorowa konsola operatorska

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV dotyczące przedmiotu zamówienia:

33000000 –  0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33100000 – 1 Urządzenia medyczne

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego – 10/11.2017

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
 • Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń.
 • Zaproponują parametry techniczne sprzętu o tym samym standardzie, co wykazanyw zapytaniu ofertowym.
Z niniejszego postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r.).

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 • Łączna cena netto oferty – waga 50%
 • Cechy dodatkowe oferty (bezpłatne szkolenie sprzętowe personelu + bezpłatne testy
  akceptacyjne + bezpłatna dostawa i uruchomienie aparatu) – waga 20%
 • Okres gwarancji na sprzęt – waga 30%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następującego wzoru:
Łączna cena netto oferty (50%) Współczynnik = Wartość oferty najtańszej (w pln) / Wartość oferty badanej (w pln)
 • 0 – 0,50 – 0 pkt
 • 0,51 – 0,75 – 5 pkt
 • 0,76 – 1 – 10 pkt
Cechy dodatkowe oferty (20%)
 • Bezpłatne szkolenie sprzętowe personelu + bezpłatne testy akceptacyjne + bezpłatna dostawa i uruchomienie aparatu – 10pkt
 • 2 z powyższych – 5 pkt
 • Jedno lub żadne z powyższych – 0 pkt.
Okres gwarancji na sprzęt (30%)
 • 5 i więcej lat – 10 pkt
 • 3-4  – 5 pkt
 • 1-2 lata – 0 pkt
Zostanie wybrana oferta z największą liczbą punktów.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

b) Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Oferenta. Wzór oferty oraz oświadczenia są dołączone do niniejszego zapytania.

c) Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, NIP, adres e-mail
 • zawierać wymagane załączniki
 • podpisana
d) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert e) Ofertę Wykonawcy należy przesłać listownie lub złożyć osobiście do dnia 27.02.2017 r. do godz.14.00 na adres: Centrum Medyczne „Ars Medica” Sp. z o.o. ul. Kopernika 30, 10-513 Olsztyn

VII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
 3. Karty katalogowe proponowanych urządzeń

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Po wyborze najkorzystniejszej oferty organizator wezwie oferenta, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą do zawarcia umowy w uzgodnionym przez strony terminie.

IX. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

 • Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego
 • Zostanie złożona po terminie składania ofert
 • Oferta nie będzie posiadała wszystkich wymaganych załączników
 • Zaproponowane parametry techniczne sprzętu nie będą zgodne z parametrami określonymi w zapytaniu ofertowym

X. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Nabywca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru  oferenta, unieważnienia zapytania, uznania, że postępowanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu bez podania przyczyny i konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających. Ponadto nabywca unieważni postępowania, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą nabywca może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy za zgodą obu stron.

 

XII. INFORMACJE DODATKOWE

Oferenci mogą zadawać pytania do przedmiotu zamówienia najpóźniej 2 dni robocze przed zakończeniem terminu składania ofert. Pytania należy składać wyłącznie drogą mailową na adres biuro@arsmedica.olsztyn.pl Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 24 godzin.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadawania pytań do złożonych ofert. Pytania będą zadawane drogą mailową na wskazany w ofercie adres.
Szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udzieli  Małgorzata Huścio tel. 89-532-45-70 kom. 602-153-057 e-mail biuro@arsmedica.olsztyn.pl

Pobierz załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy