RODO

I. Kto i w jaki sposób przetwarza moje dane osobowe?

 

Pana/Pani dane przetwarzane są w celach zdrowotnych przez Centrum Medyczne „Ars Medica” sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kopernika 30, 10-513 Olsztyn na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W sytuacji, gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego ze względu na swą specyfikę regulowane jest szczegółowo przepisami innych aktów prawnych, zastosowanie znajdą również odpowiednio właściwe przepisy szczegółowe, zawarte m.in. w:

 • Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego;
 • ustawie o służbie medycyny pracy;
 • ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 • ustawie o publicznej służbie krwi;
 • ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
 • ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • ustawie o leczeniu niepłodności.
 • W przypadku udzielania świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej, podstawę prawną będą stanowiły także przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.
Przetwarzanie danych odbywa się poprzez:
 
  • rejestracją Pacjenta w CM,
  • zapewnieniem jakości udzielania świadczeń, m.in. poprzez badanie satysfakcji Pacjentów,
  • zapewnieniem ciągłości opieki zdrowotnej, w tym w procesie koordynacji udzielania świadczeń, co może obejmować m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych w CM, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia,
  • komunikacją po udzieleniu świadczenia w celu oceny samopoczucia/stanu zdrowia pacjenta itp.,
  • odbieraniem i archiwizacją oświadczeń woli Pacjentów,
  • pozyskiwaniem informacji zarządczych/ zarządzaniem podmiotem wykonującym działalnością leczniczą;
  • weryfikacją uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej i rozliczaniem zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej;
  • wykonywaniem innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego
  • Wymianą informacji o stanie zdrowia pacjenta pomiędzy różnymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w celu zapewnia ciągłości opieki zdrowotnej;

II. Żądanie usunięcia danych przez pacjenta

 

Centrum Medyczne „ARS MEDICA” sp. z o.o. odmawia zrealizowania prawa do bycia zapomnianym w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej powołując się na przepis art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b) RODO.
Informujemy, że prawo pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

 

III. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych

 

Centrum Medyczne „ARS MEDICA” sp. z o.o. odmawia ograniczenia przetwarzania Pana danych osobowych.
Informujemy, że pomimo żądania przez Pacjenta ograniczenia przetwarzania zgodnie z przesłanką określoną w art. 18 ust. 1 lit a) RODO w odniesieniu do danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę, Centrum Medyczne „ARS MEDICA” sp. z o.o. może przetwarzać te dane w dotychczasowym zakresie, bowiem ograniczenie przetwarzania danych dokonywanego w celach zdrowotnych i mogłoby istotnie utrudnić realizację tych celów (brak skuteczności ograniczenia przetwarzania w związku z ważnymi względami interesu publicznego).

 

IV. Żądanie przeniesienia danych osobowych

 

Centrum Medyczne „ARS MEDICA”” sp. z o.o. odmawia przeniesienia danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że prawo Pacjenta do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Medyczne „ARS MEDICA”” sp. z o.o. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. Informujemy jednocześnie, że zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu, poprawy oraz otrzymania kopii dokumentacji medycznej.

 

V. Żądanie zaprzestania przetwarzania.

 

Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Medyczne „ARS MEDICA” sp. z o.o. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. Innych niż ww. danych nie posiadamy.

W sprawie pytań prosimy o kontakt.

Pozostaw swój
adres email
Skip to content